Wiedza

 • 04 I 02 I 2020

  Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

  Spółki, które zostały wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego przed dniem wejścia w życie przepisów dotyczących Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (13 października 2019 r.) mają obowiązek zgłosić informacje o beneficjentach rzeczywistych do dnia 13 kwietnia 2020 roku.Oznacza to, że dane dotyczące beneficjentów rzeczywistych omawianych podmiotów mogą nie figurować w rejestrze w okresie przejściowym i w konsekwencji nie będą jeszcze dostępne.

 • 04 I 02 I 2020

  Prosta Spółka Akcyjna – przełom dla branży FinTech?

  Prosta Spółka Akcyjna jako nowy typ spółki kapitałowej ma być dostosowany do potrzeb podmiotów z branży FinTech. Jej główne założenia opierają się na odpowiedniej elastyczności i swobodzie działania, które mają pozwolić na szybszy rozwój innowacyjnych przedsięwzięć. Czym jest PSA i czy ma szansę spełnić swoje zadanie? I co ma z tym wspólnego blockchain?

 • 04 I 01 I 2017

  Wygaśnięcie mandatu członka zarządu spółki na skutek złożonej rezygnacji

  W poprzednim artykule poruszającym tematykę skutecznego złożenia rezygnacji z pełnienia funkcji członka zarządu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością przytoczono problematykę adresata oświadczenia o rezygnacji z pełnienia funkcji członka zarządu w spółce z o.o. i wskazano na rozbieżności w orzecznictwie i doktrynie w tym zakresie. Zagadnienie to ma znaczenie zarówno z punktu widzenia członka zarządu składającego oświadczenie o rezygnacji z pełnionej funkcji, jak i z punktu widzenia samej spółki. Istotnym jest bowiem, by członek zarządu posiadał stosowny dowód złożenia rezygnacji z pełnionej funkcji (rezygnacja z pełnienia funkcji członka zarządu skuteczna jest z chwilą złożenia takiego oświadczenia, a nie wpisu zmian do Krajowego Rejestru Sądowego w tym zakresie), jak i spółka dysponowała dokumentem potwierdzającym tę okoliczność, celem dołączenia do wniosku o wpis zmian w składzie zarządu w rejestrze.

 • 08 I 02 I 2016

  KC odsetki i KPC pozew i mediacja

  Już od stycznia rozpoczął się proces wielkich zmian w kodeksie cywilnym i kodeksie postępowania cywilnego. Rok 2016 bez oporów można nazwać rokiem nowości – zarówno w kwestiach prawa materialnego, np. sposobu liczenia odsetek i ich rodzajów, nowego oblicza dokumentów, jak i procedury – w tym w szczególności w zakresie promowania mediacji i podjętych prób przyspieszenia postępowania. Niektóre zmiany weszły w życie już z dniem 1 stycznia 2016 r. – zostaną one omówione w tej informacji.

 • 05 I 01 I 2016

  Pojęcie niewypłacalności, zmiany od dnia 1 stycznia 2016r

  Z dniem 1 stycznia 2016r. weszły w życie zmiany do przepisów dotyczących prawa upadłościowego w zakresie pojęcia niewypłacalności, zawartego w art. 11 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (dalej: Ustawa). Po pierwsze, niewypłacalność dłużnika powiązana została, w art. 11 ust. 1 Ustawy, z utratą zdolności do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Utrata wskazanej zdolności w rozumieniu Ustawy następuje w momencie, gdy opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza okres trzech miesięcy.

 • 30 I 12 I 2015

  Rewolucyjne zmiany na początku 2016 rok

  Już 22 lutego 2016 roku wejdzie w życie ustawa z dnia 25 czerwca 2015 roku o zmianie ustawy- Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (dalej: Ustawa). Zasadniczym celem wprowadzonych zmian jest ograniczenie możliwości stosowania umów o pracę na czas określony. Wprowadzone przez Ustawodawcę modyfikacje dotyczą także innych aspektów zatrudnienia tj. dopuszczalności i okresów wypowiedzenia umów o pracę na czas określony oraz możliwości zwolnienia pracowników z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia.

 • 10 I 12 I 2015

  Wygaśnięcie mandatu członka zarządu spółki na skutek złożonej rezygnacji

  Przepis art. 202 kodeksu spółek handlowych (dalej: k.s.h.) przewiduje szereg możliwości wygaśnięcia mandatu członka zarządu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Zgodnie natomiast z uregulowaniami przepisu art. 202 § 4 k.s.h. mandat członka zarządu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością wygasa m.in. na skutek jego śmierci, rezygnacji lub odwołania ze składu zarządu.

 • 14 I 09 I 2015

  Prokura samoistna, a reprezentacja w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

  Prokura to klasyczna instytucja prawa handlowego, uregulowana w Kodeksie cywilnym (dalej: „k.c.”). Jest to rodzaj przedstawicielstwa, a ściślej rzecz ujmując – pełnomocnictwa, które może ustanowić wyłącznie przedsiębiorca. Przepisy prawa zapewniają wyjątkowo szeroki ustawowo określony zakres uprawnień przysługujących prokurentowi. W myśl art. 1091 § 1 k.c. prokura obejmuje bowiem umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych.

 • 15 I 07 I 2015

  Lista wspólników spółki z o.o. – czy zawsze jeden dokument?

  Zgodnie z art. 167 § 2 kodeksu spółek handlowych jednocześnie ze zgłoszeniem wniosku o wpis spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego należy złożyć podpisaną przez wszystkich członków zarządu listę wspólników z podaniem nazwiska i imienia lub firmy (nazwy) oraz liczby i wartości nominalnej udziałów każdego z nich. Jest więc do załącznik obowiązkowy. Ponadto listę wspólników należy dołączyć do wniosku o zmianę wpisu w rejestrze przedsiębiorców KRS, o ile zmiana dotyczy danych zawartych w liście wspólników – np. zmiana nazwiska wspólnika.

 • 09 I 07 I 2015

  Likwidacja stanowiska pracy nie zawsze uzasadnia zwolnienie pracownika

  Prawidłowe sformułowanie przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę oraz zachowanie kompleksowości tego wypowiedzenia często nastręcza wielu kłopotów pracodawcom. W sytuacji, gdy konieczna jest redukcja etatów, aby zachować funkcjonowanie przedsiębiorstwa, często dokonuje się wypowiedzenia z powodu likwidacji stanowiska pracy, przyjmując, iż to uzasadnienie z całą pewnością nie może być zakwestionowane przez sąd pracy, gdyby pracownik odwołał się od wypowiedzenia. Wszak stanowiska nie ma, pracodawca nie widzi możliwości dalszego utrzymywania dotychczasowej ilości etatów, a pozostawienie pracownika na stanowisku byłoby bardzo niekorzystne dla firmy. Jakie więc wątpliwości mógłby mieć jeszcze sąd pracy

 • 09 I 07 I 2015

  Nowe zasady rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Rejestrze Przedsiębiorców KRS

  Do powstania spółki z ograniczona odpowiedzialnością, funkcjonującej w obrocie przedsiębiorców, koniecznym jest – zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych (dalej: „k.s.h.”) – zawarcie umowy spółki w formie aktu notarialnego, wniesienie przez wspólników wkładów na pokrycie całego kapitału zakładowego, powołanie zarządu, ustanowienie rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej, jeśli wymaga tego ustawa lub umowa spółki oraz – co jest równie ważne – wpisu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (dalej: „KRS).

Wygaśnięcie mandatu członka zarządu spółki na skutek złożonej rezygnacji

Data publikacji: 10.12.2015

Jak skutecznie złożyć rezygnację z pełnienia funkcji członka zarządu w spółce z ograniczona odpowiedzialnością.

Przepis art. 202 kodeksu spółek handlowych (dalej: k.s.h.) przewiduje szereg możliwości wygaśnięcia mandatu członka zarządu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Zgodnie natomiast z uregulowaniami przepisu art. 202 § 4 k.s.h. mandat członka zarządu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością wygasa m.in. na skutek jego śmierci, rezygnacji lub odwołania ze składu zarządu.

Skuteczność złożonego oświadczenia o rezygnacji

Z wygaśnięciem mandatu członka zarządu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością na skutek rezygnacji wiąże się wątpliwość, czy rezygnacja ma charakter czynności jednostronnej i do jej skutecznego złożenia wystarczające jest złożenie oświadczenia woli przez członków tego organu, czy też ma ona charakter czynności prawnej dwustronnej, a co za tym winna być także przyjęta przez spółkę.
Zgodnie z art. 202 § 5 k.s.h. do złożenia rezygnacji przez członka zarządu stosuje się odpowiednio przepisy o wypowiedzeniu zlecenia przez przyjmującego zlecenie, co rozstrzyga jednoznacznie, że rezygnacja z pełnienia funkcji członka zarządu jest oświadczeniem jednostronnym, a mandat członka zarządu wygasa na skutek samej rezygnacji. Takie oświadczenie składane jest natomiast spółce, zgodnie z art. 61 § 1 Kodeksu cywilnego (dalej: k.c.) oświadczenie zostaje złożone z chwilą, gdy dotarło do spółki i to w taki sposób, by mogła zapoznać się z jego treścią. Rezygnacja z pełnienia funkcji członka zarządu następuje zatem poprzez złożenie oświadczenia woli i jest skuteczne z chwilą zakomunikowania tego spółce. Oświadczenie o rezygnacji z funkcji członka zarządu staje się skuteczne z chwilą, gdy dotrze do właściwego adresata oświadczenia, w tym przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 marca 2015 roku (sygn. akt: V CSK 331/14).

Adresat rezygnacji

Wobec powyższego pojawia się zatem pytanie kto może być adresatem takiego oświadczenia. W literaturze i orzecznictwie istnieją rozbieżności w powyższym zakresie. W postanowieniu Sądu Najwyższego z dnia 19 sierpnia 2004 roku (sygn. akt: V CK 600/03) przyjęto, że „oświadczenie woli o rezygnacji, podobnie jak wypowiedzenie, wymaga zakomunikowania innej osobie (…). Podmiotem zainteresowanym tym oświadczeniem w sensie materialno prawnym jest spółka jako osoba prawna. (…)” Pogląd ten budzi jednak liczne kontrowersje, zatem należy się zastanowić nad kilkoma innymi możliwościami, by uchronić się przed zarzutem nieskutecznego złożenia oświadczenia o rezygnacji i jego późniejszymi konsekwencjami.
Jeden z poglądów doktryny odsyła do przepisu art. 210 § 1 k.s.h. w tym zakresie, stojąc na stanowisku, że rezygnacja z pełnienia funkcji w zarządzie spółki wpisuje się w szeroko pojęte stosunki umowne pomiędzy dotychczasowym członkiem zarządu a spółką, w konsekwencji czego oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji członka zarządu winno być skierowane bądź do rady nadzorczej spółki (jednego z jej członków), bądź do pełnomocnika powołanego uchwałą zgromadzenia wspólników. Stanowisko to potwierdzone zostało w orzecznictwie Sądu Najwyższego, bowiem m.in. w wyroku z dnia 3 listopada 2010 roku (sygn. akt: V CSK 129/10) Sąd Najwyższy przyjął, że ustanowiony przez zgromadzenie wspólników pełnomocnik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest umocowany do przyjmowania oświadczenia zawierającego rezygnację członka zarządu z pełnionej przez niego funkcji.

Co natomiast w sytuacji, gdy w danej spółce nie została powołana rada nadzorcza, bądź też nie powołano pełnomocnika spółki? Słusznym należy uznać pogląd, że w takim przypadku rezygnacja może zostać skierowana do zgromadzenia wspólników jako organu odpowiedzialnego za powołanie pełnomocnika w trybie art. 210 § 2 k.s.h., na adres spółki. W wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 10 marca 2015 roku (sygn. akt: III AUA 1516/14) podniesiono wprost, że organem uprawnionym do przyjęcia rezygnacji z pełnienia funkcji członka zarządu w spółce jest samo zgromadzenie wspólników.

W doktrynie istnieje także pogląd, zgodnie z którym oświadczenie o rezygnacji członek zarządu może złożyć na ręce innego członka zarządu lub prokurenta ustanowionego w spółce (por. Kodeks spółek handlowych, Komentarz 2015 Jacek Bieniak, dr Michał Bieniak, dr Grzegorz Nita – Jagielski, prof. dr hab. Krzysztof Oplustil, Robert Pabis, dr Anna Rachwał, dr hab. Marcin Spyra, dr Grzegorz Suliński, dr Marcin Tofel, prof. dr hab. Robert Zawłocki). Jednakże możliwość złożenia rezygnacji na ręce prokurenta budzi znaczne kontrowersje i pozostaje poglądem odosobnionym.

Członek zarządu nie może natomiast ponosić negatywnych konsekwencji w sytuacji, gdy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością brak jest osób umocowanych do jej reprezentacji lub też organów uprawnionych do odbioru oświadczeń woli w imieniu spółki, stąd orzecznictwo i doktryna przewidują szeroki krąg adresatów takiego oświadczenia. Rezygnacja z pełnienia funkcji członka zarządu spółki w każdym czasie stanowi bowiem uprawnienie członka zarządu, które nie może być w żaden sposób ograniczane. Dodatkowo wskazać należy, że skuteczność oświadczenia woli o rezygnacji z członkowstwa w zarządzie oraz odwołania z funkcji nie jest zależna od dokonania wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Zamknij