Wiedza

 • 26 I 05 I 2020

  Co nowego dla pracodawców w tarczy 3.0?

  Podczas gdy rząd zapowiada kolejną już ,,tarczę antykryzysową”, a do przestrzeni publicznej docierają sprzeczne informacje o możliwościach, jakie mają przynieść kolejne regulacje, skupmy się na ostatnich zmianach wprowadzonych przez tzw. tarczę 3.0., jakie istotne zmiany dla pracodawców wprowadza?

 • 21 I 04 I 2020

  Tarcza, która otwiera drzwi

  Znajdujemy się obecnie w nietypowej sytuacji i wymagającym momencie historii. Epidemia, z którą przyszło nam się mierzyć wymaga rozważnego, skutecznego i szybkiego działania, w szczególności ze strony legislatora.

 • 17 I 04 I 2020

  Tarcza antykryzysowa

  Powszechnie wiadomo, że rządzący na czas walki z wirusem COVID-19 przygotowali szereg rozwiązań pomocowych dla przedsiębiorców, ubranych w ramy tzw. tarczy antykryzysowej. Wśród nich ustawodawca przewidział pomoc ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w postaci dopłaty do wynagrodzeń pracowników i składek na ubezpieczenie społeczne, jakie są zatem warunki uzyskania pomocy.

 • 07 I 04 I 2020

  Państwo udzieli pomocy publicznej w celu ratowania i restrukturyzacji przedsiębiorstw?

  Projekt ustawy o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania i restrukturyzacji przedsiębiorstw, który wpłynął do sejmu 26 marca 2020 r. i został skierowany do I czytania zakłada, że pomoc udzielana będzie w podziale na trzy kategorie uzależnione od tego, w którym stadium planowania restrukturyzacji znajduje się przedsiębiorca.

 • 20 I 03 I 2020

  Umowa standstill, jako remedium na utratę płynności

  Jak wynika z rekomendacji dotyczącej Dobrych Praktyk Procesów Restrukturyzacji Przedsiębiorstw wydanych przez Związek Banków Polskich, umowa standstill powinna mieć na celu umożliwienie utrzymania płynności w czasie prowadzonych rozmów na dotychczas udzielonych produktach oraz zapewnienie czasu na przygotowanie przez jej strony docelowego rozwiązania. Często tylko porozumienie i skoordynowanie działań wierzycieli może umożliwić dłużnikowi wprowadzenie środków naprawczych.

 • 17 I 03 I 2020

  Zmiana terminu płatności nie zmieni terminu przedawnienia?

  Można przypuszczać, że w najbliższych tygodniach, wobec trudnej sytuacji gospodarczej, wielu przedsiębiorców zwróci się do swoich kontrahentów z prośbą o odroczenie terminu płatności zobowiązań. O ile nie ulega wątpliwości, że zmiana terminu płatności przed jego upływem jest w pełni dopuszczalna i nie powinna być rozważana jako niedozwolona zmiana okresu przedawnienia, o tyle zmiana terminu płatności po jego upływie może wiązać się ze skutkami niekorzystnymi dla wierzyciela.

 • 05 I 03 I 2020

  Najważniejsze zmiany ksh w zakresie spółki akcyjnej oraz spółki komandytowo-akcyjnej

  Spółka akcyjna i spółka komandytowo-akcyjna prowadzą własne strony internetowe i zamieszczają także na tych stronach, w miejscach wydzielonych na komunikację z akcjonariuszami, wymagane przez prawo lub ich statuty ogłoszenia pochodzące od spółek.

 • 04 I 02 I 2020

  Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

  Spółki, które zostały wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego przed dniem wejścia w życie przepisów dotyczących Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (13 października 2019 r.) mają obowiązek zgłosić informacje o beneficjentach rzeczywistych do dnia 13 kwietnia 2020 roku.Oznacza to, że dane dotyczące beneficjentów rzeczywistych omawianych podmiotów mogą nie figurować w rejestrze w okresie przejściowym i w konsekwencji nie będą jeszcze dostępne.

 • 04 I 02 I 2020

  Prosta Spółka Akcyjna – przełom dla branży FinTech?

  Prosta Spółka Akcyjna jako nowy typ spółki kapitałowej ma być dostosowany do potrzeb podmiotów z branży FinTech. Jej główne założenia opierają się na odpowiedniej elastyczności i swobodzie działania, które mają pozwolić na szybszy rozwój innowacyjnych przedsięwzięć. Czym jest PSA i czy ma szansę spełnić swoje zadanie? I co ma z tym wspólnego blockchain?

 • 04 I 01 I 2017

  Wygaśnięcie mandatu członka zarządu spółki na skutek złożonej rezygnacji

  W poprzednim artykule poruszającym tematykę skutecznego złożenia rezygnacji z pełnienia funkcji członka zarządu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością przytoczono problematykę adresata oświadczenia o rezygnacji z pełnienia funkcji członka zarządu w spółce z o.o. i wskazano na rozbieżności w orzecznictwie i doktrynie w tym zakresie. Zagadnienie to ma znaczenie zarówno z punktu widzenia członka zarządu składającego oświadczenie o rezygnacji z pełnionej funkcji, jak i z punktu widzenia samej spółki. Istotnym jest bowiem, by członek zarządu posiadał stosowny dowód złożenia rezygnacji z pełnionej funkcji (rezygnacja z pełnienia funkcji członka zarządu skuteczna jest z chwilą złożenia takiego oświadczenia, a nie wpisu zmian do Krajowego Rejestru Sądowego w tym zakresie), jak i spółka dysponowała dokumentem potwierdzającym tę okoliczność, celem dołączenia do wniosku o wpis zmian w składzie zarządu w rejestrze.

 • 08 I 02 I 2016

  KC odsetki i KPC pozew i mediacja

  Już od stycznia rozpoczął się proces wielkich zmian w kodeksie cywilnym i kodeksie postępowania cywilnego. Rok 2016 bez oporów można nazwać rokiem nowości – zarówno w kwestiach prawa materialnego, np. sposobu liczenia odsetek i ich rodzajów, nowego oblicza dokumentów, jak i procedury – w tym w szczególności w zakresie promowania mediacji i podjętych prób przyspieszenia postępowania. Niektóre zmiany weszły w życie już z dniem 1 stycznia 2016 r. – zostaną one omówione w tej informacji.

 • 05 I 01 I 2016

  Pojęcie niewypłacalności, zmiany od dnia 1 stycznia 2016r

  Z dniem 1 stycznia 2016r. weszły w życie zmiany do przepisów dotyczących prawa upadłościowego w zakresie pojęcia niewypłacalności, zawartego w art. 11 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (dalej: Ustawa). Po pierwsze, niewypłacalność dłużnika powiązana została, w art. 11 ust. 1 Ustawy, z utratą zdolności do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Utrata wskazanej zdolności w rozumieniu Ustawy następuje w momencie, gdy opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza okres trzech miesięcy.

 • 30 I 12 I 2015

  Rewolucyjne zmiany na początku 2016 rok

  Już 22 lutego 2016 roku wejdzie w życie ustawa z dnia 25 czerwca 2015 roku o zmianie ustawy- Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (dalej: Ustawa). Zasadniczym celem wprowadzonych zmian jest ograniczenie możliwości stosowania umów o pracę na czas określony. Wprowadzone przez Ustawodawcę modyfikacje dotyczą także innych aspektów zatrudnienia tj. dopuszczalności i okresów wypowiedzenia umów o pracę na czas określony oraz możliwości zwolnienia pracowników z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia.

 • 10 I 12 I 2015

  Wygaśnięcie mandatu członka zarządu spółki na skutek złożonej rezygnacji

  Przepis art. 202 kodeksu spółek handlowych (dalej: k.s.h.) przewiduje szereg możliwości wygaśnięcia mandatu członka zarządu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Zgodnie natomiast z uregulowaniami przepisu art. 202 § 4 k.s.h. mandat członka zarządu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością wygasa m.in. na skutek jego śmierci, rezygnacji lub odwołania ze składu zarządu.

 • 14 I 09 I 2015

  Prokura samoistna, a reprezentacja w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

  Prokura to klasyczna instytucja prawa handlowego, uregulowana w Kodeksie cywilnym (dalej: „k.c.”). Jest to rodzaj przedstawicielstwa, a ściślej rzecz ujmując – pełnomocnictwa, które może ustanowić wyłącznie przedsiębiorca. Przepisy prawa zapewniają wyjątkowo szeroki ustawowo określony zakres uprawnień przysługujących prokurentowi. W myśl art. 1091 § 1 k.c. prokura obejmuje bowiem umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych.

 • 15 I 07 I 2015

  Lista wspólników spółki z o.o. – czy zawsze jeden dokument?

  Zgodnie z art. 167 § 2 kodeksu spółek handlowych jednocześnie ze zgłoszeniem wniosku o wpis spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego należy złożyć podpisaną przez wszystkich członków zarządu listę wspólników z podaniem nazwiska i imienia lub firmy (nazwy) oraz liczby i wartości nominalnej udziałów każdego z nich. Jest więc do załącznik obowiązkowy. Ponadto listę wspólników należy dołączyć do wniosku o zmianę wpisu w rejestrze przedsiębiorców KRS, o ile zmiana dotyczy danych zawartych w liście wspólników – np. zmiana nazwiska wspólnika.

 • 09 I 07 I 2015

  Nowe zasady rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Rejestrze Przedsiębiorców KRS

  Do powstania spółki z ograniczona odpowiedzialnością, funkcjonującej w obrocie przedsiębiorców, koniecznym jest – zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych (dalej: „k.s.h.”) – zawarcie umowy spółki w formie aktu notarialnego, wniesienie przez wspólników wkładów na pokrycie całego kapitału zakładowego, powołanie zarządu, ustanowienie rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej, jeśli wymaga tego ustawa lub umowa spółki oraz – co jest równie ważne – wpisu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (dalej: „KRS).

 • 09 I 07 I 2015

  Likwidacja stanowiska pracy nie zawsze uzasadnia zwolnienie pracownika

  Prawidłowe sformułowanie przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę oraz zachowanie kompleksowości tego wypowiedzenia często nastręcza wielu kłopotów pracodawcom. W sytuacji, gdy konieczna jest redukcja etatów, aby zachować funkcjonowanie przedsiębiorstwa, często dokonuje się wypowiedzenia z powodu likwidacji stanowiska pracy, przyjmując, iż to uzasadnienie z całą pewnością nie może być zakwestionowane przez sąd pracy, gdyby pracownik odwołał się od wypowiedzenia. Wszak stanowiska nie ma, pracodawca nie widzi możliwości dalszego utrzymywania dotychczasowej ilości etatów, a pozostawienie pracownika na stanowisku byłoby bardzo niekorzystne dla firmy. Jakie więc wątpliwości mógłby mieć jeszcze sąd pracy

Nowe zasady rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Rejestrze Przedsiębiorców KRS

Data publikacji: 09.07.2015

Do powstania spółki z ograniczona odpowiedzialnością, funkcjonującej w obrocie przedsiębiorców, koniecznym jest – zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych (dalej: „k.s.h.”) – zawarcie umowy spółki w formie aktu notarialnego, wniesienie przez wspólników wkładów na pokrycie całego kapitału zakładowego, powołanie zarządu, ustanowienie rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej, jeśli wymaga tego ustawa lub umowa spółki oraz – co jest równie ważne – wpisu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (dalej: „KRS).

Z końcem ubiegłego roku miał miejsce szereg zmian przepisów ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. W konsekwencji tych zmian przedsiębiorca, chcąc zarejestrować spółkę w KRS, uczyni to zdecydowanie szybciej, bez konieczności kompletowania dokumentów i wniosków wymaganych uprzednio przez urzędy skarbowe i urzędy statystyczne.

Warunkiem rejestracji jest złożenie stosownego wniosku do sądu rejestrowego składającego się z odpowiednich formularzy oraz dokumentów, które potwierdzają zawarte w nich informacje. Zgodnie z dyspozycją przepisu art. 164 k.s.h. zgłoszenia do rejestru dokonuje zarząd, wniosek o wpis spółki do rejestru podpisują obligatoryjnie wszyscy członkowie zarządu spółki.

Formularz, którym dokonuje się wpisu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do krajowego rejestru sądowego oznaczony jest jako formularz KRS-W3, a we wniosku składanym na tym formularzu zamieszcza się podstawowe informacje dotyczące nowo powstałej spółki, takie jak m.in. nazwa spółki, jej adres, czas trwania spółki, czy kapitał zakładowy. Nowością w stosunku do dawnych uregulowań jest konieczność oznaczenia w formularzu rejestracyjnym informacji o dniu kończącym pierwszy rok obrotowy spółki, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe. W konsekwencji taka informacja widnieje też w odpisach z rejestru przedsiębiorców. Do wniosku głównego należy obligatoryjnie załączyć szereg formularzy, w których zamieszcza się informacje o wspólnikach spółki (KRS-WE), składzie zarządu spółki i sposobie jej reprezentacji (KRS-WK) oraz formularz, w którym oznacza się przedmiot działalności spółki (KRS-WM). Jakkolwiek w umowie spółki wciąż dowolnie można określić przedmiot działalności spółki, tak w Krajowym Rejestrze Sądowym ujawnieniu podlega nie więcej niż 10 pozycji określonych według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), w tym jedna pozycji winna zostać oznaczona jako przedmiot przeważającej działalności, która winna być oznaczona w sposób dokładny - na poziomie podklasy PKD.

Opcjonalnie przy wniosku o rejestrację spółki z o.o. w KRS można dokonać wpisu prokurentów spółki, czy jej oddziały, co również wymaga załączenia do wniosku głównego stosownych formularzy, oraz dokumentów potwierdzających tę czynność.

Koniecznym dla rejestracji spółki w KRS jest również załączenie do wniosku szeregu dokumentów sporządzonych i podpisanych przez zarząd nowopowstałej spółki (za wyjątkiem umowy spółki). W pierwszej kolejności konieczne jest załączenie umowy spółki sporządzonej w formie aktu notarialnego w oryginale. W sytuacji, gdy zarząd spółki nie został powołany wraz z umową spółki, do wniosku należy załączyć dokument o powołaniu członków zarządu, z wyszczególnieniem składu osobowego, sporządzony na podstawie przepisu art. 201 § 4 k.s.h. Pamiętać jednak należy, iż art. 18 k.s.h. określa ograniczenia do co możliwości sprawowania funkcji m.in. członka zarządu, a z przepisem tym warto jest się zapoznać zanim wspólnicy podejmą decyzję o tym, kto będzie zarządzał ich spółką.
Poza tym, niezbędnym jest załączenie oświadczenia wszystkich członków zarządu o wniesieniu wkładów na pokrycie kapitału zakładowego spółki oraz aktualnej listy wspólników spółki, z podaniem nazwiska i imienia lub firmy (nazwy) wspólników oraz liczby i wartości nominalnej udziałów każdego z nich. W końcu sporządzić i załączyć należy informację na temat członków zarządu, zawierającą ich imię i nazwisko oraz adres, jak również oświadczenia członków zarządu o niekaralności. Nie ma już natomiast konieczności składania uwierzytelnionych przez notariusza wzorów podpisów członków zarządu, w zamian za to wystarczy sporządzić oświadczenie o wyrażeniu zgody tych osób na ich powołanie, z wyjątkami przewidzianymi w art. 19 a ustawy o KRS.

Nowa formuła rejestracji spółki w KRS zakłada złożenie przez wnioskodawcę do sądu rejestrowego jedynie opisanych powyżej formularzy i dokumentów i już na podstawie tych danych sąd dokona rejestracji spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz automatycznie zostaną nadane i zamieszczone w KRS identyfikator podatkowy NIP i numer rejestracyjny REGON spółki, a do ZUS przesłane zostanie zgłoszenie płatnika składek. Dzięki tej zmianie dane przekazane do KRS automatycznie zostaną udostępnione i przekazane do właściwych rejestrów urzędowych, a wraz z postanowieniem sądu o wpisie spółki do KRS, spółka otrzyma także zaświadczenie o nadaniu NIP oraz numeru REGON.

Rejestracja podmiotów w krajowym rejestrze sądowym, mimo znacznego już uproszczenia tej formuły, nadal jednak jest procesem wysoce sformalizowanym, na co należy zwracać szczególną podejmując się rejestracji spółki.

Zamknij